Koeling

Veilig werken met koudemiddelen

Gasdetectie wordt steeds belangrijker in industriële en commerciële sectoren waar koelinstallaties worden toegepast. De oorzaak ligt onder andere in een toenemende bezorgdheid met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van personeel, de wet- en regelgeving omtrent het klimaat en milieu en de financiële gevolgen van mogelijke lekkages.

Een lekkend koelsysteem betekent niet alleen het verlies van dure gassen, maar vormt ook een ernstige risico voor het betrokken personeel en het milieu. Bovendien kunnen lekkages leiden tot beschadiging van opgeslagen goederen en boetes in verband met bestaande wet- en regelgeving.

De meeste koudemiddelen zijn gevaarlijk voor de mens:

  • kooldioxide (CO2): verdringt zuurstof, veroorzaakt verstikking en tast de ademhalingscapaciteit aan.
  • ammoniak (NH3): kan dodelijk zijn bij hoge concentraties. Het gebruik ervan is onderworpen aan EN 378:2008 (zie hieronder).
  • koolwaterstoffen (HC) zoals butaan en propaan zijn ontvlambaar. Het gebruik ervan is onderworpen aan EN 378:2008 (zie hieronder).
  • gefluoreerde gassen (CFK’s, HCFK’s, HFK’s): verdringen zuurstof, veroorzaken verstikking en zijn zeer schadelijk voor het milieu (opwarming van de aarde en ozonafbraak). CFK’s zijn in feite uitgefaseerd en tegenwoordig niet meer verkrijgbaar.

De EU heeft twee geharmoniseerde normen bepaald voor de koelindustrie; de F-gassenverordening (517/2014) en de EN 378:2016. Eerstgenoemde, juridisch bindend, is een milieuwet die ten doel heeft de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen (zoals HFK’s, PFC’s en SF6) te verminderen. Hierdoor wordt lekdetectie voor de meeste koelsystemen verplicht. Laatstgenoemde beschrijft de eisen voor de bouw en renovatie van koelsystemen, waarbij de aanwezigheid van gasdetectiesystemen, onder de gegeven omstandigheden, expliciet wordt voorgeschreven.

Steuma Instruments heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van detectie van gassen en explosieve atmosferen. Wij zetten onze expertise graag in voor het samenstellen van een optimaal detectiesysteem voor uw koelinstallatie.

N.B. Door preventief en planmatig onderhoud van uw gasdetectiesysteem blijven de onderhoudskosten laag. Zo zijn de veiligheid van uw personeel en de continuïteit van uw koelinstallatie goed gewaarborgd.