PID detectoren

 

Steuma PID detectoren (Photo Ionisatie Detectoren) voor het meten van o.a. Vluchtige Organische Stoffen (VOC)
Een Photo Ionisatie Detector is een gasdetector met een meetprincipe op basis van de Ionisatie van Atomen van Vluchtige Organische Stoffen (VOC) doormiddel van UV straling. Het wordt ingezet voor het meten van (VOC) en dus ook typische gassen zoals benzeen, alcohol, tolueen, styreen, diesel en kerosine. Een PID is een stabiele en zeer gevoelige detector waardoor reeds op zeer laag niveau (ppm) gemeten kan worden. Dit is met name van belang bij het meten van Toxiche gassen. Steuma heeft zowel PID oplossingen in draagbare toestellen als in stationair opgestelde detectoren.

 

Meetprincipe
In een PID detector wordt het te meten gas blootgesteld aan hoog energetische photonen, meestal in het UV bereik. De moleculen in het gas verliezen door deze aanstraling tijdelijk een electron waardoor positief geladen ionen gevormd worden. Het gas wordt electrisch geladen en de ionen genereren een elektrische stroom. Deze stroom is het basis meetsignaal van de detector. Hoe hoger de concntratie van het gas, hoe groter de elektrische stroom zal zijn. Het basismeetsignaal wordt in de gasdetector versterkt en omgerekend naar een meetwaarde in ppm.

 

Vaste Gasdetectie PID

 

Ionisatie Potential (IP)
In een Photo Ionisatie Detector moet een gas met een bepaalde minimale energie aangestraald worden geioniseerd. De benodigde energie is per gas verschillend, afhankelijk van de molecuul eigenschappen. De werkelijke energie die ingebracht wordt is afhankelijk van de lamp die in de detector toegepast wordt. Er bestaan drie gebruikelijke typen lampen waarvan de energie uitgedrukt wordt in Electron Volt(eV). De laagste lamp is 10 eV, daarop volgt de 10.6 eV, de hoogste lamp is 11.7 eV. Om een gas werkelijk te detecteren dient de Ionisatie potentiaal van het gas lager te liggen dan die van de lamp. Zo kan bijvoorbeeld Ethyleen (10.5 eV) door een 10 eV lamp niet gemeten worden terwijl een 10.6 eV en 11.7 eV lamp dit gas wel zullen ioniseren.

 

Gassen met een Ionisatie Potentieel hoger dan 11.7 eV, zoals bijvoorbeeld zuurstof (12.1) en koolmonoxide (14,01) kunnen dus niet met een PID meter gemeten worden. Enkele voorbeelden van VOC’s zijn:
– Acetaldehyde
– Azijnzuur
– Acetyleen
– Chlorobenzeen
– Hexaan
– Benzeen
– Benzonitrile
– Pentaan
– Ethanol Vinylchloride

 

Voor iedere individuele VOC zijn wettelijk bepaalde blootstellingslimieten vastgesteld, ook wel grenswaarden genoemd. Deze grenswaarden zijn vaak uitgedrukt in mg/m³ of in PPM en kunnen worden berekend over een tijdsbestek van 8 uur TWG en/of 15min STEL. De meeste grenswaarden in Nederland liggen zeer laag in verband met de veiligheid van personeel. Een veilige werkomgeving is de verantwoording van de werkgever. Om te kunnen controleren of er wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden heeft u een detector nodig. In het brede assortiment van Steuma gasdetectie vindt u meerdere PID meters die uitermate geschikt zijn voor het uitvoeren van veiligheidsmetingen.

 

Zoals reeds vermeld detecteert een PID detector alle gassen met een lagere IP dan de lamp die in de PID meter wordt toegepast. Om de uitgelezen waarden te specificeren op een bepaald gas, dient het basismeetsignaal vermenigvuldigd te worden met de responsfactor (RF) die bij dit specifieke gas hoort. Ieder gas heeft een eigen responsfactor. Dit is een omrekenfactor van het gemeten gas, ten opzichte van het gas waarop de PID meter gekalibreerd is (veel al 100 ppm Isobutylene). Hier volgt een rekenvoorbeeld op basis van een 10.6 eV PID sensor met het gas Benzeen. Benzeen heeft een RF van 0.46 ten opzichte van Isobutylene op de 10.6 eV PID sensor.

 

Gemeten waarden op het display van de PID meter is 10 ppm (op Isobutylene), dit vermenigvuldigt u met de RF van 0.46 en de gemeten waarden benzeen is in dit geval dan 4.6 ppm. RF omrekenfactoren zijn voorgeprogrammeerd in de meeste PID meters, zodat u deze eenvoudig kunt selecteren.

 

Echter schuilt het gevaar in het feit dat de PID meter alle gassen detecteert met een lagere IP dan de gebruikte lamp. Alle gedetecteerde gassen worden in een gezamenlijke waarden op het display weergegeven. Echter kunt u maar één omrekenfactor instellen die geschikt is voor het omrekenen van een bepaald gas. U kunt dus alleen stofspecifiek meten, op het moment dat u voor 100% kan garanderen dat er geen andere gassen aanwezig zijn, die door de PID meter gedetecteerd wordt. Mocht dit wel het geval zijn, dan geeft de PID meter een incorrecte waarde weer. Dit is inherent aan de technologie achter PID ongeacht merk en/of type PID meter.

 

Voor meer info over PID meters en de werking hiervan of kopen van een PID meter kunt u contact opnemen met ons op info@steuma.com of belt u ons op tel. 076-5220901